poprawna

136 tekstów – auto­rem jest pop­rawna.

Ciąża to podróż w niez­na­ne - ek­scy­tujące ocze­kiwa­nie na ko­goś, ko­mu nig­dy nie spoj­rzało się w oczy, a już kocha się go do ut­ra­ty tchu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 kwietnia 2016, 09:25

Bar­dzo łat­wo przychodzi nam kry­tyko­wanie de­cyz­ji in­nych - zwłaszcza tych, z który­mi miej­sca­mi nig­dy nie chcieli­byśmy się zamienić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 kwietnia 2016, 23:48

Miłość to baj­ka, w której nie można grać na­bur­muszo­nej księżniczki ocze­kującej obsługi i pokłonów. Miłość to baj­ka, w której i księżniczka cza­sami się kłania i to wca­le nie czy­ni jej mniej wyjątkową. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 lutego 2015, 09:17

Przy­jaźń jest naj­lep­szym le­kar­stwem na sa­mot­ność, nies­te­ty - nierefundowanym. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 listopada 2014, 00:21

Gorzka łza to pod­sta­wowy skład­nik nie­szczęśli­wej miłości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 lipca 2014, 20:33

Dzieci po­win­no się wycho­wywać miłością, nie siłą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 lipca 2014, 23:09

Ce­ny za nasze marze­nia są wygórowane. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 lipca 2014, 21:28

Szczęście bar­dzo szyb­ko prze­mija, za to nie­szczęście ciągnie się w nieskończoność. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 czerwca 2014, 20:41

A gdy jes­tem blis­ko ciebie, myśla­mi wy­biegam da­leko... w naszą przyszłość. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 czerwca 2014, 21:44

Na­gość po ja­kimś cza­sie sta­je się bez­wstyd­na, ale nig­dy nie powszednieje. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 czerwca 2014, 08:37

poprawna

Jestem kobietą- piekłem i niebem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

poprawna

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 kwietnia 2016, 13:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciąża to podróż w [...]

19 kwietnia 2016, 09:44onejka sko­men­to­wał tek­st Ciąża to podróż w [...]

22 lutego 2015, 12:25Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Miłość to baj­ka, w [...]

22 lutego 2015, 10:07yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość to baj­ka, w [...]

22 lutego 2015, 09:17poprawna do­dał no­wy tek­st Miłość to baj­ka, w [...]

18 listopada 2014, 14:08yestem sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest naj­lep­szym le­kar­stwem [...]

18 listopada 2014, 00:32poprawna sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa miłość trwa wie­cznie. [...] 

18 listopada 2014, 00:30poprawna sko­men­to­wał tek­st Nie ro­zumiem ludzkości.. są [...]

18 listopada 2014, 00:21poprawna do­dał no­wy tek­st Przyjaźń jest naj­lep­szym le­kar­stwem [...]

6 lipca 2014, 22:15poprawna sko­men­to­wał tek­st Jak naz­wać stan, kiedy [...]